زعفرانلو

11- ايل زعفرانلو (شمال شرق)

اين ايل در شمال شرق کشور و داراي 9 طايفه کوچرو ميباشد. به دليل گستردگي اين ايل، در حال حاضر در دو تيره سرداب و خيرآباد از تيره‌هاي طايفه بيچرانلو صندوق شوراي معيشت پايدار عشاير کوچرو شکل گرفته است.

ساختار اجتماعي ايل زعفرانلو به شرح زير است:

str-zafaranlu