ابوالحسنی

5- ايل ابوالحسني (مرکز)

ايل ابوالحسني يکي از ايلات کوچرو مناطق کويري کشورمان مي‌باشد. به دليل گسترده نبودن اين ايل از نظر جمعيتي صندوق شوراي معيشت پايدار ايل ابوالحسني با همت ریش‏سفیدان جامعه متشکل و به ثبت مراجع رسمي و قانوني رسيد. اين ايل داراي 12 طايفه کوچرو مي‌باشد.

ريش سفيدان ايل ابوالحسني در يك نشستي ساختار ايلي خود را به صورت ذيل استخراج كردند:

str-abolhassani