چادرنشين

10- ايل چادرنشين

ایل چادرنشین یکی دیگر از عشاير کوچرو کوير ايران میباشد که متشکل از 9 طايفه و 60 خانوار کوچنده است. در اين ايل نشست مشورتي اوليه با ريش سفيدان ايل انجام و ريش سفيدان ايل تصميم گرفته‌اند در ابتدا بين خودشان صحبت‌هاي لازم را به صورت داخلي جهت انتحاب هيئت مديره و تشکيل شوراي معيشت پايدار انجام دهند و مؤسسه را از نتيجه نشست خود مطلع کنند، تا نسبت به تشکيل شوراي ايل و ثبت رسمي آن اقدام گردد.